Despre EDUIURIS

Proiect inițiat și susținut de Asociația VeDemJust. Scopul nostru: educarea juridică a copiilor și tinerilor. Efecte: cunoașterea legii, schimbarea atitudinii față de norme și scăderea infracționalității juvenile.

Social Media
 

Legislație EdJur

Regimul juridic al educației juridice:

Standarde internaționale:

– inițiativa Education for Justice (E4J) dezvoltată potrivit Declarației de la Doha – Promovarea unei culturi a legalității ce a fost adoptată în anul 2015 de Congresul Națiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală, urmărește să prevină infracționalitatea și să promoveze o cultură a legalității prin activități de educație pentru învățământul primar, secundar și terțiar, activități care să îi ajute pe educatori să instruiască generațiile următoare pentru a înțelege și aborda mai bine problemele care pot submina statul de drept și pentru a încuraja elevii și studenții să se implice activ în comunitățile lor;

 

Protocoale naționale:

– Proiectul naţional EDUIURIS – educație juridică pentru copii și tineri dezvoltat începând cu anul 2016 de asociația VeDem Just,

– Protocolul de colaborare privind educația juridică încheiat în anul 2013 și reînnoit în 2017 între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Public, protocol la care a aderat și asociația VeDem Just;

 

Legislație națională:

– art. 10 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, modificată în anul 2018: „Ministerul Educației și Cercetării realizează, cu sprijinul celorlalte ministere implicate și în colaborare cu organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniu, programe educative pentru cadre didactice, părinți și copii, în vederea prevenirii violenței domestice, a hărțuirii și a violenței sexuale”;

 

Strategii naționale:

– nevoia de a preveni ameninţările din spaţiul cibernetic constând și în cauyarea unui prejudiciu patrimonial, hărţuirea şi şantajul persoanelor fizice şi juridice, menționate în Strategia de securitate cibernetică a României aprobată prin H.G. nr. 271/2013;

– Cap. III, pct. 3E subpunctul 2 lit. b) și d) din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 aprobată prin H.G. nr. 1155/2014 cu privire la „implementarea Memorandumului comun MJ-CSM-PÎCCJ-MEN privind educaţia juridică în şcoli” și „întocmirea şi distribuirea de broşuri şi ghiduri de educaţie juridică a publicului, pe teme specifice”;

Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020 aprobată prin H.G. nr. 583/2016: acțiunea nr. 5 de la Obiectivul specific 3.2 constând în „introducerea unor noţiuni elementare de drept, etică şi educaţie civică în programa şcolară a disciplinelor ce vizează dezvoltarea şi diversificarea competenţelor sociale şi civice” și acțiunea principală nr. 2 de la Obiectivul specific 4.2 constând în „organizarea şi derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţiei anticorupţie în rândul cetăţenilor”;

Declarația comună din 3.11.2017 de la Timișoara a decanilor facultăților de drept din cadrul Hexagonului Facultăților de Drept din România: disciplina „Drept” trebuie să facă parte din trunchiul comun al planului-cadru din învățământul liceal, cu statut de disciplină obligatorie, ca urmare autoritățile și instituțiile cu atribuții în acest domeniu trebuie să adopte măsurile necesare pentru asigurarea accesului tinerei generații la educația juridică

Strategia națională pentru siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020 aprobată prin H.G. nr. 755/2016: anume pct. IV.6. „Educație și campanii de siguranță rutieră” și pct. VI.2.1. „Întărirea rolului educației rutiere și a campaniilor de sensibilizare și conștientizare” ce acordă prioritate educației și formării continue, un accent deosebit punându-se pe formarea copiilor și tinerilor;

Planul de acțiune în perioada 2018-2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020, plan aprobat prin H.G. nr. 853/2019: pct. 1 „Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber” și pct. 2 „Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber”;

Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 aprobată prin H.G. nr. 18/2016 prevede ca obiective: „conceperea şi implementarea de programe de educaţie a tinerilor şi adulţilor romi/din comunităţile de romi, axate pe cunoaşterea drepturilor civice”, „educarea adolescenţilor şi a părinţilor în spiritul valorilor familiale, al responsabilităţilor parentale şi al noii viziuni referitoare la drepturile copilului în familie”, „desfăşurarea unor programe educative pentru părinţi şi copii, în vederea prevenirii abuzului şi neglijării copilului şi a violenţei familiale”, și „iniţierea şi desfăşurarea unor programe de educaţie juridică, civică şi de prevenire, în colaborare cu cetăţenii români aparţinând minorităţii rome”;

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 prevede: „campanii de informare privind importanța educației pentru sănătatea reproducerii din perspectiva prevenirii și combaterii abuzurilor sexuale și respectarea drepturilor la nediscriminare și identitate (sexuale și reproductive)”, „includerea în programa școlară a unor noțiuni privind violența de gen și egalitatea de gen”, „organizarea unei campanii de informare și sensibilizare în rândul elevilor și studenților cu privire la semnificația și importanța respectării dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse între femei și bărbați, inclusiv a faptului că femeile și fetele cu dizabilități sunt supuse discriminărilor multiple”.